Skip to content

Licitacions & transparència

3 març, 2016
Licitacions & transparència
La transcendència social i econòmica  de la contractació pública exigeix particularment que la gestió pública hi assoleixi uns nivells òptims de bona administració i excel·lència. Es tracta d’un requeriment ineludible que deriva, en primer terme, del fet que els ciutadans/es constitueixen el centre de referència de l’activitat pública. Que adquireix una especial rellevància en la contractació pública per la magnitud dels recursos econòmics que s’hi destinen.
En alguns casos qui convoca les licitacions ho fa sota la supervisió d’algun assessor d’òrgans públics superiors i ho fan de forma mecànica. Ja que no son gestors, essent actors del procés per designació democràtica  o simplement per cobrir la papereta. Aquest fet deriva en actuacions temeràries. Molts cops confonent la transparència amb la llei de la protecció de dades i als licitador els hi proporcionen una informació precària.
Licitacions & transparència

Quan el licitador fa al·lusió als codis de transparència per complir amb el dret a la informació, hi ha respostes com:

“”…hem fet la consulta al tècnic del departament que supervisa el procés d’adjudicació del servei. Ens ha comentat que millor que mostréssim la informació in situ i no trametre-la per correu””
“”…amb molt de gust podré mostrar les dades aquí al centre, sense que pugui enregistrar de manera digital-analògica (fotocopia, fotografia, etc.). Però si prendre nota del desglossament. Amb tot, hi ha empreses que han declarat confidencialitat pel que no li podré mostrar el nom d’aquestes, pot prendre notes però no podrà emportar-se cap document de l’expedient. Ja que per a les empreses que han demanat confidencialitat he de protegir el seu dret enfront del vostre dret a la transparència i l’accés a la informació””.
“”…poden passar pel centre el dia que vulguin i els hi expliquem la puntuació””.
El principi de promoció de la transparència i de l’accés a la informació, que aconsellen als òrgans de contractació pública a actuar amb la màxima transparència possible. Facilitar  l’accés a la  informació contractual, sense més limitacions que les establertes per la llei. D’acord amb les previsions de certs codis de bona conducta en la contractació pública signats per les administracions públiques a les que insta a desenvolupar accions. I ha articular instruments d’informació per tal d’aportar a la societat aquesta suposada, i en alguns casos qüestionada, transparència.
Aquestes actuacions donen molt que pensar i, per què no, fins i tot mal pensar, no ens cal fer codis per omplir papers, sinó per fer-los complir. 

 
Blog Net100x100